Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelezo egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelezo egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követoen véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Adatvédelmi tájékoztató 

személyes adatok kezeléséről 

üres álláshelyre pályázóknak 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatkezelő adatai 

Neve: „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. 

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. 

Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 447/8 

Elektronikus elérhetőség: hr@ahrt.hu 

Honlap: http://www.ahrt.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Postacíme: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. 

E-mail: dpo@ahrt.hu 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.,) 

 

A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok 

3.1 A kezelt személyes adatok

kezelésének célja: 

Antenna Hungária Karrierportáljának működtetése, a kiválasztott munkavállalók előszűrése, munkavállalók kiválasztása

tárolásának időtartama: 

a)-f) pontok: hozzájárulás visszavonásáig 

g) pont: az i)-iiii) pontok esetében 3 hónapig, míg a v) pont esetében maximum két évig

forrása: 

Közvetlenül az Érintettől vagy fejvadász/ munkaerő-közvetítő cég útján 

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái: 

Miért szükséges? 

 

a) Természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve); 

 

Regisztrációhoz, jelentkezéshez kötelező adat: név, születési idő. 

Megadható, nem kötelező adat születési hely, anyja neve 

A fenti adatok a jelentkező Pályázó természetes személy azonosításához szükségesek. 

 

b) E-mail cím 

 

Regisztrációhoz kötelező adat az e-mail cím. 

A jelentkező természetes személlyel való kapcsolattartáshoz szükséges. 

 

c) Lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám, fax stb.); 

 

Regisztrációhoz kötelező adat: mobil telefonszám. 

A jelentkező természetes személlyel való kapcsolattartáshoz szükséges. 

 

d) Korábbi munkahelyek 

 

A munkakörre való alkalmasság megítélése körében a munkaszerződés megkötése érdekében a döntéshez szükséges. Legalább egy korábbi munkahely neve és a betöltött pozíció megadása kötelező. 

 

e) Végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok (intézmény neve, oklevél megszerzésének éve) 

 

A munkakörre való alkalmasság megítélése körében a munkaszerződés megkötése érdekében a döntéshez szükséges. Legalább egy végzettségre vonatkozóan a végzettség szintje, megnevezése és az intézmény neve kötelezően megadandó adat. 

 

f) Pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adatok 

 

Pályázat elbírálása miatt szükséges lehet egyéb adat is, amelyről előzetesen közvetlen tájékoztatást nyújt az Adatkezelő. (pl. belépés tervezett időpontja, bérigény) 

 

g) Háttérellenőrzés / biztonsági átvilágítás 

 

 1. Céginformációk: A közhiteles céginformációs adatbázisban szereplő adatok. 
 2. Közösségi média oldalakon (Facebook, LinkedIn, stb.] az érintett publikusan elérhető profiljában szereplő adatok. 
 3. Népszerű internetes keresőkben indított keresések alapján kapott találatok. 
 4. Egyéb online, bárki számára elérhető nyilvános információk. 
 5. Döntés eredménye az ellenőrzés alapján.

 

Az Adatkezelő a cégcsoportra irányadó szabályok alapján a vele munkaviszonyt létesíteni kívánó (előszűrésen átesett) jelöltek esetében a rendelkezésre álló nyilvános információk alapján biztonsági átvilágítást végez annak érdekében, hogy az 

 • esetleges összeférhetetlenségek ellenőrzésre, illetve felderítésre kerüljenek, így különösen, hogy az érintett foglalkoztatása az Adatkezelőre nézve korrupciós kockázatot jelent-e, vagy
 • feltételezhető-e, hogy a 4iG Csoport antikorrupciós politikáját és az antikorrupciós irányítási rendszer követelményeit betartja. 

Az adatok alapján az Antenna Hungária Zrt. illetékes vezetője hozza meg a döntést a Pályázó alkalmazásával kapcsolatban.

Személyes adatok különleges kategóriái 

Az Adatkezelő nem gyűjt, nem rögzít és más módon sem kezel különleges adatot. Amennyiben a jelentkezés vagy az önéletrajz vagy a háttérellenőrzés során ilyet tapasztal, azt az Adatkezelő figyelmen kívül hagyja. 

 Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelések 

Az adatkezelés jogalapja 

a-f) pont szerinti adatkezelések vonatkozásában:

Az érintett Pályázó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)pontja alapján

g) pont szerinti adatkezelés vonatkozásában:

Az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)pontja alapján

 

Pályázó a honlapon a checkbox bepipálásával illetve az ott található nyilatkozat elfogadásával, a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához), illetve tudomásul veszi az adatkezelést a g) pont szerinti adatkezelés tekintetében.

 A személyes adatok megadása a Pályázó döntésén múlik, azonban a kötelezőnek megjelölt adatok megadása nélkül a regisztráció nem lehetséges.

 Pályázó a hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést az Adatkezelőnek a hozzájárulás megtagadásaként értelmezi. A g) pont szerinti adatkezelés tekintetében a Pályázó tiltakozhat az adatkezelés ellen a 4.5 pontban foglaltaknak megfelelően.

 

3.2 Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő?

A 3.1. pontban a g). pont szerint

Az alkalmazott logikára vonatkozó információk:

A 3.1. pontban a g). pont szerint

Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve:

Alkalmazásra kerül-e a Pályázó.

 

3.3. Átadásra kerülnek-e a pályázók személyes adatait más címzettnek? 

Az Adatkezelő a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (1037 Budapest, Montevideo u 8.; Cg.: 01-10-044993; Adószám: 12011069-2-44) mint a 3.1. g) pont szerinti adatkezelésben érintett Adatfeldolgozónak adja át a Pályázók önéletrajzában szereplő adatait.

3.4 Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait? 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő toborzással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy a HR munkatárs a munkaszerződés elkészítése érdekében ismerhetik az érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

3.5 Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése:

nem releváns

Az EU Bizottság megfelelőségi határozata:

nem releváns

Kötelező erejű vállalati szabály:

nem releváns

Különös helyzetekre vonatkozó eltérések:

nem releváns

 

3.6 Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverén tárolja, amelyhez csak korlátozott számú személy férhet hozzá. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

4. A Pályázó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

4.1 Hozzáférési jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon az alábbiakra vonatkozóan:

a) az adatkezelés folyamatban van-e;

b) az adatkezelés céljáról;

c) a személyes adatok kategóriáiról;

d) címzettekről (kiknek adhatóak át az adatok);

e) adattárolás időtartamáról, vagy meghatározásának szempontjairól;

f) az érintettet megillető jogokról;

g) jogorvoslati lehetőségekről;

h) az adatok forrásáról, ha az nem érintettől származik;

i) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is;

j) külföldi adattovábbításról.

 

4.2. Helyesbítéshez való jog 

A Pályázó erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Adattörléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés vagy

b) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

 

4.4. Adatkezelésének korlátozásához való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

4.5. Tiltakozáshoz való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog 

A Pályázó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) ha az adatkezelés jogalapja az érintett Pályázó hozzájárulása, vagy az érintett Pályázóval kötött szerződés teljesítése,

b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

4.7 Hozzájárulás visszavonásának a joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.8. Pályázó jogainak gyakorlására vonatkozó szolgáltató intézkedések 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett Pályázót, a kérelme alapján hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett Pályázót.

Ha az érintett Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett Pályázó azt másként kéri.

Az Adatkezelő az érintett Pályázó részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett Pályázó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5. Az érintett Pályázó jogorvoslati joga 

 • Pályázó a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjéhez, akinek elérhetőségét a Tájékoztató 1. pontja tartalmazza.

 

 • Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

 

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu